Koloniföreningen Östra Sommarstaden i Malmö

Halvårsmöte 2017-09-30 kl 11:00, plats A98

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning
 3. Fråga om kallelse har skett i behörig ordning
 4. Val av ordförande att leda mötet
 5. Val av protokollförare
 6. Val av justerare
 7. Val av rösträknare
 8. Styrelsen informerar och vill diskutera:
  A Sophantering event flytt av miljöstationen
  B Tält eller byggnad på A98 festplatsen
  C Miljödiplomering event bilda en arbetsgrupp
 9. Fastställande av underhållsplan, budget och avgifter inför nästkommande kalenderår
 10. Övriga ärenden
 11. Mötet avslutas